Bộ sàng biên/line (EPC/LPC) với cảm biến quang CCD